Teams Ontwikkelen

Getting along to get ahead—collectively.


Elk succesvol team of organisatie zoekt een balans tussen de twee metamotieven: Het Zelfmotief (Agency - getting ahead) en Verbondenheid (Communion -getting along). Van leidinggevenden die er in slagen om deze paradoxale spanning te managen, zegt men wel eens: "they get along to get ahead - collectively".  

Dit is niet zo een gemakkelijk taak want leidinggevenden dienen zelfbewust te zijn en hun eigen gedrag onder controle te houden en tegelijk ook het interpersoonlijk gedrag van anderen rondom hen te managen. 

Leiders in teams hebben dus twee rollen:

  1. Verzekeren dat ze op een zelfbewuste manier hun interpersoonlijk gedrag beheren en de impact daarvan op anderen, en 
  2. Ondersteunen en 'opvolgen' van het gedrag van teamleden met als doel het vormen, ondersteunen en beschermen van een positieve groepsdynamiek. In CLS360-taal: leiders moeten de groene 'transformationele' stijlen - Inspirerend, Coachend en Participatief - ondersteunen en belonen en het gebruik van de rode 'destructieve' stijlen - Autoritair, Wantrouwend en Teruggetrokken - in vraag stellen en indien nodig zelfs bestraffen. 

Wanneer leidinggevenden hierin niet slagen, lopen ze het risico op suboptimale team- of organisatie-effecten. Bijvoorbeeld, indien de leider te veel het individueel belang bevordert ten koste van het groepsbelang, bestaat de kans dat mensen teveel met zichzelf bezig zijn en niet aangezet worden tot samenwerking waardoor er sneller silo's ontstaan. Mensen focussen daarbij op hun eigen uitkomsten ten koste van het team of de organisatie. 

Onze aanpak om teams te ontwikkelen steunt daarom op het integreren van de individuele feedback rapporten van leiders tot een CLS360 groepsrapport. De focus ligt daarbij op het collectief ontwikkelen van de transformationele leiderschapsstijlen - Inspirerend, Coachend en Participatief - om het team beter in staat te stellen om hun doelstellingen te behalen. 

Naar boven
123 movies